Optix Metro5000

      Optix Metro5000

      华为SDH光端机_Optix(Metro5000)设备的配置相当灵活。每个网元既可配置为单个的REG、TM、ADM或其组合,也可配置为STM-1、STM-4、STM-16、STM-64接口组合的MAD