OSN3500 SSN1ADL4

      OSN3500 SSN1ADL4

      OSN3500 SSN1ADL4单板提供1个标准的STM-4光接口,可与交换机或DSLAM对接,完成ATM业务的传输。同时,通过信元头交换处理完成带宽的汇集和带宽的复用,避免带宽的浪费。ADL4单板支